Odszkodowanie AC. Poznaj rodzaje szkód.

Odszkodowanie AC. Zasady obliczania.

Odszkodowanie AC. Autocasco, będące dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku wypadku, uszkodzenia czy kradzieży pojazdu lub jego części. Zakres ochrony AC różni się w zależności od wariantu ubezpieczenia, jak również od indywidualnych warunków towarzystwa ubezpieczeniowego. Istnieje jednak kilka ogólnych zasad obliczania i wypłacania odszkodowań z tytułu AC, którymi kierują się ubezpieczyciele, zgodnie z ich Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń.

Odszkodowanie AC. Szkody.

Mówiąc o ubezpieczeniach komunikacyjnych, można wyróżnić 2 typy szkód – całkowitą i częściową. Szkoda całkowita ma miejsce wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, lub gdy koszty naprawy przekraczają ok. 70 % wartości pojazdu wyliczonej na dzień zaistnienia zdarzenia. W takiej sytuacji wypłacane jest odszkodowanie w wysokości równej wartości pojazdu bezpośrednio przed wystąpieniem szkody, pomniejszonej o wartość pozostałości auta (tzw. wraku).

Generalną zasadą przy wypłacie odszkodowania jest zasada mówiąca, że wysokość odszkodowania nie może być większa niż suma ubezpieczenia całego ubezpieczenia Autocasco. Szkoda całkowita z AC to nie to samo, co szkoda całkowita z OC sprawcy. Ta ostatnia występuje, kiedy – ze względu na na stan auta – nie da się już naprawić, albo gdy koszty naprawy przekraczają jego wartość.

Szkoda częściowa jest to natomiast uszkodzenie pojazdu w stopniu, który nie przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody. Przy szkodzie częściowej wypłacane jest odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom naprawy pojazdu w dniu ustalania odszkodowania. Suma ta nie może być jednak większa od sumy pełnego ubezpieczenia, która została określona w polisie AC.

Odszkodowanie AC. Wrak.

Jeżeli kierowcy przytrafiła ci szkoda całkowita z AC, należy pamiętać, że pozostałości auta należą do niego i to on jest odpowiedzialny za ich zagospodarowanie. Można więc sprzedać wrak we własnym zakresie, w całości lub w częściach. Jeżeli nie chcesz sam zajmować się sprzedażą auta, możesz zwrócić się o pomoc do ubezpieczyciela, który dołoży wszelkich starań, by znaleźć dla Ciebie kupca. Pracownicy towarzystwa wystawią wrak na aukcji internetowej, skąd prawdopodobnie trafi do wyspecjalizowanego warsztatu zajmującego się rozbiórką samochodów na części.