Odszkodowanie AC. Świat liczb.

Odszkodowanie AC. Szkoda całkowita.

Za szkodę całkowitą w ramach ubezpieczeń autocasco  firmy uznają takie uszkodzenia, których koszt naprawy przekroczy wielkość, która określona jest określona w warunkach umowy. Jest to procentowa wartość samochodu, jaką uznają za próg ekonomicznej opłacalności naprawy uszkodzonego pojazdu. Zwykle jest to próg od 60 do 80% wartości rynkowej pojazdu. Zakwalifikowanie szkody jako całkowitej powoduje zmianę sposobu wyliczenia odszkodowania. Odszkodowanie AC

Odszkodowanie AC. Koszty naprawy.

Odszkodowania z AC nie wypłaca  na podstawie przewidywanej wysokości kosztów naprawy, a na podstawie różnicy pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą a wartością wraku. Praktycznie uprawniony do odszkodowania otrzyma różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdy sprzed szkody a wartością wraku pojazdu.

Jeśli według wykonawcy naprawy, jej wszelkie koszty nie przekroczą ustalonego procentowo progu, kierowca powinien otrzymać wycenę kosztów naprawy pojazdu wykonaną przez zakład ubezpieczeń, uzasadniającą przekroczenie ustalonego progu. Jeżeli wykonawca naprawy wykona ją taniej, rachunki dokumentujące usunięcie szkody oraz zaświadczenie z wynikiem badania technicznego stanowią podstawę do żądania pokrycia szkody na podstawie okazanych rachunków. Oczywiście zależy to również od zapisów znajdujących się w warunkach umowy

Odszkodowanie AC. Ograniczenia.

Jedynym dopuszczalnym ograniczeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela przy szkodach z OC może być suma gwarancyjna. W praktyce oznacza to, że ubezpieczyciel za szkodę częściową w pojeździe powinien zapłacić odszkodowanie, które pozwoliłoby przywrócić pojazd do stanu sprzed szkody. Takie przywrócenie gwarantuje, co do zasady, jedynie użycie do naprawy nowych, oryginalnych części i materiałów oraz zastosowanie technologii producenta pojazdu.

Uwzględniając owe założenia powinna być ustalana łączna wielkość odszkodowania. Niestety, ale w większości przypadków, ubezpieczyciele bezpodstawnie obniżają swój obowiązek odszkodowawczy. Dzieje się tak w szczególności poprzez nieuzasadnioną amortyzację części czy też przyjmowanie bardzo niskiej stawki roboczogodziny za naprawę albo też stosowanie do naprawy tanich, kiepskich części czyli po prostu zamienników. Z analizy kosztorysu naprawy sporządzanego przez ubezpieczyciela wynika, jakie nieuprawnione zabiegi zostały dokonane, aby umniejszyć obowiązek odszkodowawczy. Należy także pamiętać, że odszkodowanie z ubezpieczenia OC nie może być uwarunkowane od tego, czy pojazd został w ogóle naprawiony.