Odszkodowanie AC. Kolejna pułapka.

Odszkodowanie AC. Franszyza.

Franszyza integralna. Co to jest? To nic innego jak wysokość szkody, która nieraz i nie dwa decyduje o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Jeśli wysokość szkody jest mniejsza niż określona we franszyzie integralnej, wówczas zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania. Informacje na temat franszyzy odnajdziemy przede wszystkim w treści ogólnych warunków ubezpieczeń lub na polisie. Często jest ona określona kwotowo, np. 500 zł, ale zdarzają się również franszyzy określane procentowo, np. 3% sumy ubezpieczenia. Jakie są jej skutki dla kierowców?  że jeśli wysokość szkody będzie niższa niż 500 zł, wówczas nie dostanie on odszkodowania. Odszkodowanie AC.

Odszkodowanie AC. Wyłączenie franszyzy.

Wielu ubezpieczycieli umożliwia ubezpieczonym tzw. wykup udziału własnego bądź wykup rezygnacji z franszyz, co powoduje wyłączenie postanowień dot. franszyz. Wiąże się to oczywiście z automatycznym podwyższeniem składek, bowiem w takim wypadku ubezpieczyciel ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę (co do zasady bez ograniczeń). Jeżeli ubezpieczony chce zawrzeć umowę ubezpieczenia, która da mu co do zasady pełną ochronę na wypadek szkody, to wyłączenie franszyz jest odpowiednim rozwiązaniem.

Odszkodowanie AC. Typy franszyzy.

Pojęcia franszyzy redukcyjnej i udziału własnego w obecnej praktyce ubezpieczeniowej występują zamiennie i występują jako pojęcia tożsame. Poprzednio różnica polegała na tym, że franszyza redukcyjna była wyrażana kwotowo, tj. określała wartość pieniężną, o którą będzie pomniejszone odszkodowanie. Natomiast udział własny wskazywał na procentowy „udział” osoby ubezpieczonej w szkodzie.

Obecnie w o.w.u. pojęcia te używane są zamiennie, a dawny podział uległ zatarciu. Stąd też często spotyka się stosowanie franszyzy redukcyjnej jako wartości procentowej oraz udziału własnego jako wartości kwotowej. Powyższe sformułowanie o.w.u. potwierdza jedynie słuszność tezy o zatarciu różnic znaczeniowych pomiędzy udziałem własnym a franszyzą redukcyjną.

Natomiast stosowanie franszyz i udziałów własnych zawsze prowadzi do „ograniczenia” odszkodowania. Zatem dokonując wyboru ubezpieczenia powinniśmy, z punktu widzenia własnego interesu, unikać umów ubezpieczenia przewidujących nadmierną liczbę franszyz i udziałów własnych lub ewentualnie doprowadzić do zniesienia powyższych ograniczeń poprzez zapłatę podwyższonej składki, tzw. wykup udziału własnego czy wykup rezygnacji z franszyz.