Odszkodowanie z OC sprawcy. Obowiązki.

Odszkodowanie z OC sprawcy. Komu przysługuje.

Odszkodowanie z OC sprawcy. Odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku przysługuje przysługuje każdej osobie poszkodowanej w wyniku  wypadku drogowego, która poniosła z tego tytułu szkodę – majątkową lub osobową.W konsekwencji poszkodowany w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia może dochodzić odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń.

Odszkodowanie z OC sprawcy. Skuteczność.

Skuteczność dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy wypadku uwarunkowana jest spełnieniem ogólnych przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej, do których zalicza się: przypisanie określonej osobie odpowiedzialności (na zasadzie winy lub ryzyka) za zdarzenie powodujące uszczerbek majątkowy, ustalenie szkody, a także pozostawanie tej szkody w adekwatnym związku przyczynowym z ze zdarzeniem ją wywołującym. Osobami uprawnionymi do żądania naprawienia szkody powstałej w związku z wypadkiem komunikacyjnym są bezpośrednio poszkodowani (m.in. kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta). Przysługuje im roszczenie o odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku zarówno w przypadku poniesienia przez nich szkody majątkowej na osobie, jak i na mieniu.

Odszkodowanie z OC sprawcy. Konsekwencje.

Jeżeli konsekwencją wypadku komunikacyjnego była szkoda na osobie w postaci uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, poszkodowany na mocy art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego może dochodzić naprawienia szkody obejmującej wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Szkodą na mieniu odniesioną wskutek wypadku drogowego jest np. uszkodzenie pojazdu i konieczność jego naprawy, wydatki poniesione na holowanie czy nawet uszkodzone ubranie, które poszkodowany miał na sobie. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC obejmuje również celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego. Towarzystwo zobowiązane jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia OC, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli jednak ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.