Odszkodowanie z AC. Udział własny

Odszkodowanie z AC. W terminarzu ubezpieczycieli funkcjonuje coś takiego jak franszyza integralna. Jest to wysokość szkody, która nieraz i nie dwa decyduje o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Szczegółowe informacje na jej temat uzyskamy przede wszystkim w polisie w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Często jest ona określona jakąś kwotą np. 900 zł. Może być tez określona procentowo czyli np. 5 proc. sumy ubezpieczenia. Oznacza to w praktyce, że jeżeli wysokość szkody będzie niższa jak 900 zł, to ubezpieczyciel nie wypłaci mu ani grosza.

Odszkodowanie z AC. Podwyższone składki

Wielu ubezpieczycieli umożliwia swoim klientom wykup udziału własnego bądź wykup rezygnacji z franszyz, co powoduje wyłączenie postanowień dotyczących postanowień z franszyz. Wiąże się to oczywiście z automatycznym podwyższeniem składek, bowiem w takim wypadku ubezpieczyciel co do zasady bez ograniczeń ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę. Jeżeli ubezpieczony chce zawrzeć umowę ubezpieczenia, która da mu co do zasady pełną ochronę na wypadek szkody, to wyłączenie franszyz będzie najlepszym rozwiązaniem.

Odszkodowanie z AC. Udział własny

odszkodowanie z acPojęcia franszyzy redukcyjnej i udziału własnego obecnie występują w umowach ubezpieczycieli zamiennie i występują oznaczają dokładnie to samo. Poprzednio zaś różnica polegała na tym, że franszyza redukcyjna była wyrażana kwotowo, tj. określona była ustaloną wartością pieniędzy, o które będzie pomniejszone odszkodowanie a udział własny był procentowy.

Jednak praktyka pokazała, że terminy były stosowane zamiennie i ostatecznie zatarła się między nimi granica.

Odszkodowanie z AC. Natomiast stosowanie franszyz i udziałów własnych zawsze prowadzi do „ograniczenia” odszkodowania. Zatem dokonując wyboru ubezpieczenia powinniśmy, z punktu widzenia własnego interesu, unikać umów ubezpieczenia przewidujących nadmierną liczbę franszyz i udziałów własnych lub ewentualnie doprowadzić do zniesienia powyższych ograniczeń poprzez zapłatę podwyższonej składki, tzw. wykup udziału własnego czy wykup rezygnacji z franszyz.

Czytaj też:

Jesteśmy zainteresowani odkupieniem od Państwa (za gotówkę/ przelew) praw do szkody komunikacyjnej z OC sprawcy oraz własnego Auto Casco likwidowanej w ciągu ostatnich 3 lat na tzw. kosztorys wykonany przez firmę ubezpieczeniową. Należna kwota odszkodowania została prawdopodobnie zaniżona przez firmę ubezpieczeniową! Jest to w pełni legalna procedura.