Odszkodowanie z AC w pytaniach i liczbach

Odszkodowanie z AC. Co to jest szkoda całkowita?

Odszkodowanie z AC. Szkoda całkowita to taki stopień uszkodzeń, który firmy ubezpieczeniowe uznają za niecelowy do naprawienia. Czyli koszt naprawy przewyższy wielkość, która jest określona w warunkach umowy. Musi bowiem być zachowany próg procentowej wartości samochodu, jaki zostanie uznany za próg ekonomicznej opłacalności uszkodzonego pojazdu. Najczęściej wynosi on od 60 do 80 proc wartości rynkowej pojazdu. Zakwalifikowanie szkody całkowitej powoduje zmianę sposoby wyliczenia odszkodowania.

Za szkodę całkowitą w ramach ubezpieczeń autocasco  firmy uznają takie uszkodzenia, których koszt naprawy przekroczy wielkość, która określona jest określona w warunkach umowy. Jest to procentowa wartość samochodu, jaką uznają za próg ekonomicznej opłacalności naprawy uszkodzonego pojazdu. Zwykle jest to próg od 60 do 80% wartości rynkowej pojazdu. Zakwalifikowanie szkody jako całkowitej powoduje zmianę sposobu wyliczenia odszkodowania. Odszkodowanie z AC.

Odszkodowanie z AC. Jakie są koszty naprawy?

Nie ma tak, że ubezpieczyciel przewiduje wysokość kosztów naprawy, a następnie wypłaca odszkodowanie z AC. Odszkodowanie to różnica między wartością wraku, a rynkową wartością pojazdu. Jeśli według wykonawcy naprawy jej wszelkie koszty nie przekroczą ustalonego procentowo progu, kierowca powinien otrzymać wycenę kosztów naprawy pojazdu wykonaną przez zakład ubezpieczeń, uzasadniającą przekroczenie ustalonego progu. Jeżeli ta zaś zostanie wykonana taniej, to rachunki dokumentujące usunięcie szkody oraz zaświadczenie z wynikiem badania technicznego stanowić będzie podstawę do żądania pokrycia szkody. Oczywiście zależy to również od zapisów znajdujących się w warunkach umowy

Odszkodowanie z AC. Czy są ograniczenia?

Uwzględniając owe założenia powinna być ustalana łączna wielkość odszkodowania. Niestety, ale w większości przypadków, ubezpieczyciele bezpodstawnie obniżają swój obowiązek odszkodowawczy. Dzieje się tak w szczególności poprzez nieuzasadnioną amortyzację części czy też przyjmowanie bardzo niskiej stawki roboczogodziny za naprawę albo też stosowanie do naprawy tanich, kiepskich części czyli po prostu zamienników. Z analizy kosztorysu naprawy sporządzanego przez ubezpieczyciela wynika, jakie nieuprawnione zabiegi zostały dokonane, aby umniejszyć obowiązek odszkodowawczy. Należy także pamiętać, że odszkodowanie z ubezpieczenia OC nie może być uwarunkowane od tego, czy pojazd został w ogóle naprawiony.

Jedynym dopuszczalnym ograniczeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela przy szkodach z OC może być suma gwarancyjna. W praktyce oznacza to, że ubezpieczyciel za szkodę częściową w pojeździe powinien zapłacić odszkodowanie, które pozwoliłoby przywrócić pojazd do stanu sprzed szkody. Takie przywrócenie gwarantuje, co do zasady, jedynie użycie do naprawy nowych, oryginalnych części i materiałów oraz zastosowanie technologii producenta pojazdu.