Szkoda OC. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Szkoda OC. Nieprawidłowa wycena.

Szkoda OC. Rażąco niska wycena szkody to już powszechna praktyka firm ubezpieczeniowych. Od ich niezbyt ciekawych decyzji możemy się jednak odwołać. Odwołania stanowią typowy twór praktyki ubezpieczeniowej. Żadna ustawa nie określa ich wymogów, przez co nie posiadają sformalizowanego charakteru. Pismo ma za zadanie wytypowanie uchybień przy wycenie szkody, przy czym prawne uzasadnienie nie należy do głównych celów. Towarzystwo działając według  przepisów prawa powinno poinformować nas o możliwości sądowego dochodzenia roszczeń.

Szkoda OC. Czas jest istotny.

Większość kierowców jest przekonanych, że jeśli od razu nie złożyli papierów, już po ptakach.  W praktyce termin odwołania od decyzji ubezpieczyciela nakłada się na termin przedawnienia roszczeń. Mamy więc 3 lata na podjęcie starań. Radzimy jednak pośpiech, gdyż w okresie późniejszym, badanie sprawy będzie utrudnione.

Szkoda OC. Duch nowych czasów.

Towarzystwa ubezpieczeniowe idąc z duchem czasu coraz częściej używają poczty e mail do kontaktu. Mimo, że otrzymaliśmy niekorzystną decyzję drogą elektroniczną, odwoływać należy się już starą metodą. Dokumenty trzeba kierować trzeba wprost do zarządu firmy ubezpieczeniowej. To spowoduje, że naszym przypadkiem zajmie się odpowiedni dział. Koniecznie musimy podać numer szkody i powołać się na konkretną decyzję ubezpieczyciela. To znacznie skróci bieg zdarzeń, gdyż ubezpieczyciel szybciej odnajdzie akta sprawy.Uzyskując niekorzystną decyzję warto sięgnąć porady u profesjonalnego rzeczoznawcy. Mimo wydatku, który nie zawsze jest zwracany przez ubezpieczyciela, pozwoli uzyskać nam wiarygodną wycenę szkody.

Nasze żądania, jakie zawrzemy w piśmie powinny być jak najbardziej konkretne. Należy dołączyć wszelką dokumentację i dodatkowe rachunki, choćby za takie elementy wyposażenia, których przy wycenie nie uwzględnił ubezpieczyciel. Częstą praktykę stanowi również powoływanie się na inne wyroki sądów, bądź też orzecznictwa samego Sądu Najwyższego.

Odpowiedzi na nasze dokumenty należ spodziewać się w przeciągu miesiąca. Tak przynajmniej mówi ”Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym”. Istnieją jednak precedensy dłuższego oczekiwania, lecz wówczas towarzystwo, powinno poinformować kierowcę o przyczynie. Najczęściej brak odpowiedzi w terminie oznacza dobre wiadomości – zasadność naszej reklamacji i obowiązek spełnienia roszczeń.

Dowiedz się Więcej